De bijbel zegt dat wedergeboorte een absolute noodzaak is om in de hemel te kunnen komen, oftewel, behouden te kunnen worden.

Johannes 3:3 t/m 7 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is? Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden?Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

Graag wil ik hieronder proberen zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat die wedergeboorte nu precies is. Jezus sprak in boven aangehaalde tekst tegen Nikodemus over het verschil tussen iemand die geboren is uit “water” en iemand die geboren wordt uit de “Geest”. De geboorte uit water heeft betrekking op onze geboorte. Nikodemus spreekt daarom ook over de moederschoot. Jezus zelf noemt dit later in vers 6: “uit het vlees” geboren zijn. Ieder mens is uit het vlees geboren, maar niet ieder mens is uit de Geest geboren. Jezus zegt dan: Wat uit het vlees geboren is, is vlees.

Dit heeft betrekking op onze lichamelijk toestand. Wij zijn mensen van vlees en bloed, d.w.z. we hebben ons lichaam en daarnaast ons innerlijk, onze ziel, gedachten, emoties en onze wil.

De bijbel zegt dat vlees en bloed de hemel niet kunnen binnengaan.

1 Korinthe. 15:50 Dit spreek ik evenwel uit, broeders: vlees en bloed kunnen het Koninkrijk Gods niet beërven en het vergankelijke beërft de onvergankelijkheid niet. Dit betekent dat wij in onze oorspronkelijk staat, zoals wij geboren zijn, dus nooit in de hemel kunnen komen.

Dat is de reden waarom Jezus zegt dat wij wederom geboren moeten worden. Want bij de wedergeboorte komt onze geest tot leven.

Colossenzen 2:13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze overtredingen kwijtschold..

Wij zijn geestelijk dood door de zonde, maar worden bij de wedergeboorte met Christus levend gemaakt.

Dit spreekt over een heel nieuw leven dat wij dan krijgen met Jezus Christus. 2 Korinthe. 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Het bewijs van wedergeboorte ligt hierin dat wij andere verlangens krijgen. Zoals wij voor onze bekering hunkeren naar de zonde en hieraan verslaafd zijn, zo zullen wij na de bekering en wedergeboorte het verlangen krijgen God te zoeken en een relatie met Hem te hebben.

Wedergeboorte is dus een verandering van ons hart, meer nog een vernieuwing van ons hart, door een wonder van genade door God in ons bewerkt. Maar God zal ons nooit zomaar die verandering opleggen. Wedergeboorte vindt dan ook alleen plaats wanneer iemand zich onder berouw van zonden tot God bekeert. Op onze website kunt u meer over de bekering lezen.

Graag willen wij u verder helpen of eventuele vragen beantwoorden.

U kunt ons gerust contacteren.